Hvordan og hvorfor gjøre en medlemsundersøkelse?

Å gjennomføre en medlemsundersøkelse er en nyttig måte å samle inn verdifull informasjon og tilbakemeldinger fra medlemmene i en organisasjon, forening, klubb, eller lignende.

Resultatene kan hjelpe deg med å forbedre organisasjonens tjenester, tilpasse aktiviteter, styrke medlemsengasjementet og identifisere de viktigste grunnene til at man ønsker å være medlem. Her er de viktigeste årsakene til hvorfor og hvordan du bør gjennomføre en medlemsundersøkelse:

Hvorfor gjennomføre en medlemsundersøkelse:

 1. Forstå medlemmenes behov og forventninger: En undersøkelse gir deg innsikt i hva medlemmene forventer av organisasjonen. Dette kan hjelpe deg med å tilpasse tjenester og aktiviteter for å møte disse behovene.
 2. Identifisere  utfordringer og problemer: Undersøkelser kan hjelpe deg med å oppdage eventuelle problemer eller utfordringer som medlemmene står overfor, slik   at du kan jobbe med å løse dem.
 3. Forbedre medlemsengasjement: Gjennom å inkludere medlemmene i beslutningsprosessen og gi dem en plattform for tilbakemelding, øker du sannsynligheten for at de føler seg mer engasjerte og involverte.
 4. Avdekke tilfredshet og lojalitet: Ved å stille de rette spørsmålene kan man måle hvor tilfredse medlemmene er med medlemskapet, og hvor sannsynlig er det at de vil forbli medlemmer også i fremtiden.
 5. Måle effektiviteten av organisasjonen: Du kan bruke dataene fra en medlemsundersøkelse til å evaluere hvor godt organisasjonen fungerer og om målene oppnås.

Hvordan gjennomføre en medlemsundersøkelse:

 1. Sett klare mål: Definer formålet med undersøkelsen og hva du ønsker å oppnå. Dette vil hjelpe deg med å lage relevante spørsmål.
 2. Utvikle spørsmål: Lag spørsmål som er klare, relevante og konkrete. NorgesBarometeret bruker i sine medlemsundersøkelser en kombinasjon av standardiserte   spørsmål og spørsmål tilpasset den enkelte undersøkelsen.
 3. Velg en passende undersøkelsesmetode: Du kan gjennomføre undersøkelsen via e-post eller SMS eller som en telefonundersøkelse. Valget av metode avhenger av medlemmenes preferanser og tilgjengelige ressurser. I tillegg kan det også være grupper man ønsker å gå særlig i dybden med, som for eksempel tillitsvalgte, hvor kvalitative metoder som dybdeintervjuer kan være et godt supplement.
 4. Sikre deltakelse: Oppmuntre medlemmene til å delta ved å forklare hvorfor undersøkelsen er viktig og hvordan resultatene vil bli brukt. I tillegg kan man varsle i forkant om at en undersøkelse vil bli sendt ut. Man kan også tilby insentiver som gavekort eller premier for å øke deltakelsen.
 5. Analyser og tolk dataene: Når undersøkelsen er fullført, analyser svarene nøye og identifiser trender og mønstre. Det er viktig at resultatene sammenfattes på en måte som er forståelig og brukervennlig.
 6. Bruk resultatene: Bruk resultatene til å utvikle strategier for å forbedre organisasjonen. Kommuniser tilbake til medlemmene om hvilke endringer som vil bli iverksatt, og der det er mulig, bruk resultatene til intern og ekstern kommunikasjon.  
 7. Gjenta prosessen jevnlig: Ved å gjennomføre medlemsundersøkelser regelmessig vil du kunne holde deg oppdatert om medlemmenes behov og forventninger og danne et bilde av trender og utvikling over tid.

Det er viktig å merke seg at resultatene av en medlemsundersøkelse må tas på alvor, og organisasjonen bør være villig til å bruke innsikten til å gjøre reelle endringer og forbedringer basert på tilbakemeldingene. Det hjelper lite å gjennomføre undersøkelser hvis resultatene ikke brukes og deles videre i organisasjonen. Vi hjelper deg med å gjennomføre undersøkelsen, men den virkelige jobben kan først begynne når undersøkelsen er gjennomført og resultatene er forstått.

Nå vet du hvordan og hvorfor det er lurt å gjennomføre en medlemsundersøkelse. Neste gang vil vi fortelle deg hva en medlemsundersøkelse burde inneholde.