Folkevalgte ser mørke skyer for primærnæringen

En meningsmåling fra NorgesBarometeret viser at nesten hver fjerde (41%) kommunestyrerepresentant tror vi vil se en reduksjon innen sysselsettingen i primærnæringen i sin kommune i løpet av de neste fire årene.

Kun en av ti representanter tror den vil øke mens halvparten (48%) tror den vil stå på stedet hvil. 

Undersøkelsen, som har blitt gjennomført som en webundersøkelse, har tatt for seg om man tror sysselsettingen innen ulike sektorer vil gå opp eller ned i løpet av de fire neste årene i kommune-Norge. 

FolkevalgtBarometeret mars 2023, kommunestyrerepresentanter

Størst optimisme er det knyttet til sysselsetting innen Service- og tjenesteyting hvor halvparten (53%) tror man vil se en økning, mens en av tre (34%) tror man vil se en økning i industrien og tre av ti (30%) tror på økt sysselsetting i kommunen. 

Optimisme i nord

Mens kommunestyrerepresentantene i Nord Norge er mest optimistiske for sysselsettingen innen primærnæringen og industrien, er representantene fra Sør- og Østlandet mest optimistiske når det gjelder sysselsetting i service- og tjenesteyting (60%) og i kommunen selv (22%).

Langs de ulike partiblokkene ser vi at representantene på borgerlig side i større grad tror på en reduksjon i sysselsetting for ansatte i industrien (17%) og i kommunen selv (19%).